[1]
B. D. M. Tri, B. D. P. Chi, N. H. Nhan, và D. N. Giang Lam, “HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.