[1]
D. B. Nguyet, N. T. Long, B. V. Lenh, và N. Q. Trung, “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG HẸP KHOANG DƯỚI MỎM CÙNG VAI”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.