[1]
B. D. L. Huong, B. D. M. Tri, và L. T. K. Ngan, “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, YHCĐ, vol 62, số p.h 6, tháng 10 2021.