[1]
C. V. . Công, “32. BẤT THƯỜNG NANG TUYẾN PHỔI BẨM SINH: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”, YHCĐ, vol 65, số p.h CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, tháng 5 2024.