[1]
T. Đức . Thái và N. K. . Cương, “8. BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LAO PHỔI TIỀN SIÊU KHÁNG THUỐC KẾT HỢP LAO GAN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023”, YHCĐ, vol 65, số p.h CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, tháng 5 2024.