[1]
L. N. . Huy, N. B. . Hòa, L. M. . Giang, N. H. . Bình, và Đinh V. . Lượng, “5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023”, YHCĐ, vol 65, số p.h CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương, tháng 5 2024.