[1]
H. V. Binh và T. T. N. Quynh, “THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017”, YHCĐ, vol 62, số p.h 4 (2021), tháng 6 2021.