Ngọc, P. M. . và Quang, N. . (2022) “GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). doi: 10.52163/yhc.v63i7.492.