Khánh, N. D. ., Đạt, N. Q. ., Quang, N. ., Giang, T. H. ., Thảo, N. H. . và Tuấn, C. Đắc . (2022) “U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN)”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(7). doi: 10.52163/yhc.v63i7.489.