Quang, N. ., Tú, N. A. . và Ngọc, P. M. . (2022) “CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). doi: 10.52163/yhc.v63i7.488.