Anh, T. L. D. ., Minh, T. H. ., Phong, T. T. . và Vũ, T. T. . (2022) “CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(7). doi: 10.52163/yhc.v63i7.485.