Anh, T. T. N. ., Mai, T. T. C. ., Hoa, N. V. . và Quang, N. . (2022) “MỘT SỐ BỆNH LÝ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN GIỚI TÍNH GẶP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2022”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(7). doi: 10.52163/yhc.v63i7.478.