Thành, N. T. . và Nam, T. H. . (2022) “HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THẮT TĨNH MẠCH TINH GIÃN TRÊN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(7). doi: 10.52163/yhc.v63i7.477.