Vinh, P. H. ., Oanh, T. T. K. ., Mạnh, N. Đức ., Yến, B. T. ., Trang, Đoàn T. ., Sơn, Đặng C. . và Đạt, L. M. . (2022) “PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(6). doi: 10.52163/yhc.v63i6.460.