Thắng, T. T. ., Thiều, N. Q. . và Trâm, Q. A. . (2022) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020)”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(6). doi: 10.52163/yhc.v63i6.456.