Dũng, Đỗ M. ., Thiện, N. H. ., Hà, N. T. T. ., Quý, N. V. ., Thuận, T. Đức ., Liêm, V. T. ., Kiểm, T. T. ., Luân, P. T. . và Thảo, N. T. T. . (2022) “HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỰ CỐ Y KHOA TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA TỈNH THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). doi: 10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.406.