Tùng, V. T. ., Toàn, N. H. ., Trinh, N. T. T. ., Vinh, T. T. . và Phương, N. T. M. . (2022) “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình). doi: 10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.397.