Duyên, B. T. và Trí, Đặng L. (2021) “TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(3 (2021). doi: 10.52163/jcm.v62i3.38.