Đào, M. A. (2022) “THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(3). doi: 10.52163/yhc.v63i3.349.