Long, N. H. . và Thành, N. Đức . (2022) “ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ GIAO TIẾP CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: KHẢO SÁT TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(3). doi: 10.52163/yhc.v63i3.340.