Minh, N. T. H. . và Hương, Đỗ T. T. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(3). doi: 10.52163/yhc.v63i3.338.