Minh, L. N. ., Ngọc, N. H. N. ., Viễn, L. T. ., Quang, T. T. ., Hổ, P. V. ., Trung, T. N. ., Huệ , P. T. K. . và Khánh, L. H. (2022) “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(3). doi: 10.52163/yhc.v63i3.321.