Anh, N. K. . (2022) “Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(2). doi: 10.52163/yhc.v63i2.316.