Viễn, L. T. ., Thảo, Đỗ T., Lộc, T. V. ., Kha, T. H. B. ., Hoàng, N. H. ., Huệ, P. T. . và Huệ, P. T. K. . (2022) “KHAI THÁC TIỀM NĂNG NGUỒN VỎ THẢI HẠT ĐIỀU TẠO CHẾ PHẨM LIPOSOME ANACARDIC ACID (AL) CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ GÓP PHẦN BẢO VỆ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(2). doi: 10.52163/yhc.v63i2.312.