Trần, V. D. và Trương, V. D. (2020) “SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU–PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT NĂM 2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(1). doi: 10.52163/jcm.v62i1.31.