Lan, L. T. ., Nhung, N. T. . và Khái, P. N. . (2022) “THỰC TRẠNG NHIỄM ASEN TRONG THỰC PHẨM TẠI 6 XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2017”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.281.