Tuyến, P. V. ., Nhu, N. T. ., Hạnh, L. T. K. . và Sinh, Đỗ M. . (2022) “THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY INNOV GREEN KHU KINH TẾ NGHI SƠN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.280.