Hậu, H. T. K. ., Tiên, P. T. T. ., Nghiệp, T. T. . và Hiếu, N. P. T. . (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG LASER VI XUNG CHỌN LỌC TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM TUYỆT ĐỐI”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.261.