Lộc, N. T. ., Tùng, N. T. ., Công, P. V. ., Bình, N. V. ., Hương, N. L. ., Nam, N. T. . và Anh, N. T. . (2022) “SO SÁNH HIỆU QUẢ ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP CỦA DUNG DỊCH 6% HYDROXYETHYL STARCH 130/0.4 VỚI DUNG DỊCH NATRICLORUA 0,9% TRUYỀN TRƯỚC GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY THAI”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.258.