Trinh, L. T. D. ., Bình, N. T. ., Tuân, N. M. . và Quang, P. D. . (2022) “KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM VIRUT VIÊM GAN B Ở ĐỒNG BÀO KHMER HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.253.