Thiện, N. N. . và Phương, P. T. M. . (2022) “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MÓNG TRONG BỆNH VẢY NẾN BẰNG TIÊM TẠI CHỖ TRIAMCINOLONE ACETONIDE”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 63(1). doi: 10.52163/yhc.v63i1.252.