Nguyễn, V. C., Đinh, T. D. H. và Trần, V. K. (2020) “THỰC TRẠNG NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM PHOMAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(1 (2021). doi: 10.52163/jcm.v62i1.20.