Ben, N. H., Manh, P. V., Hoan, B. D., Phong, V. Q., Khoi, N. V. và Phuong, N. M. (2021) “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.197.