Hang, L. K. L., Nga, T. T., Phuong, N. T. L. và Hiep, N. X. (2021) “HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM, THIẾU VITAMIN A CỦA NỮ VỊ THÀNH NIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 - 2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.195.