Ha, L. T., Thiem, V. D. . và Phuc, P. H. (2021) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐEO MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ NGHE KÉM DƯỚI 3 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 - 2019”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.194.