Ly, T. T., Thang, T. Q. và Luong, D. D. (2021) “SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.193.