Long, N. H., Cuong, T. D., Anh, N. T., Cuong, L. P. S. ., Huong, N. T. T., Tinh, P. T., Linh, N. D. ., Viet, N. X., Dao, C. Q. và Hoang, V. H. (2021) “BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.184.