Lien, P. P., Anh, T. H. và Anh, B. T. M. (2021) “BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG, NĂM 2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.180.