Tri, B. D. M., Chi, B. D. P., Nhan, N. H. và Giang Lam, D. N. (2021) “HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(6). doi: 10.52163/vjcm.v62i6.176.