Huy, L. N. ., Hòa, N. B. ., Giang, L. M. ., Bình, N. H. . và Lượng, Đinh V. . (2024) “5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 65(CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương). doi: 10.52163/yhc.v65iCD3.1100.