Binh, H. V. và Quynh, T. T. N. (2021) “THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017”, Tạp chí Y học Cộng đồng, 62(4 (2021). doi: 10.52163/jcm.v62i4.109.