Yến, Quách Thị, Trịnh Quốc Thành, Đoàn Minh Thuỵ, Vũ Thị Hảo, Nguyễn Huyền Trang, Hoàng Phúc Toàn, và Hà Quý Anh. 2022. “THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.494.