Khánh, Nguyễn Duy, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Nguyễn Hữu Thảo, và Cao Đắc Tuấn. 2022. “U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN)”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.489.