Quang, Nguyễn, Nguyễn Anh Tú, và Phạm Minh Ngọc. 2022. “CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.488.