Thảo, Nguyễn Hữu, Nguyễn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Lưu Quang Long, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Trung Thành, Nguyễn Duy Khánh, Bùi Văn Quang, và Cao Đắc Tuấn. 2022. “ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG VẬT HANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MẢNG XƠ VÀ GHÉP BẰNG TĨNH MẠCH HIỂN: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP NỘI SOI TĨNH MẠCH HIỂN”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.486.