Anh, Trần Lê Duy, Trương Hoàng Minh, Trần Thanh Phong, và Trần Thanh Vũ. 2022. “CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.485.