Anh, Trần Thị Ngọc, Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Việt Hoa, và Nguyễn Quang. 2022. “MỘT SỐ BỆNH LÝ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN GIỚI TÍNH GẶP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.478.