Thành, Nguyễn Trần, và Trần Hoài Nam. 2022. “HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THẮT TĨNH MẠCH TINH GIÃN TRÊN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.477.