Minh, Trương Hoàng, Ngô Quang Trung, Nguyễn Thanh Quang, Trần Lê Duy Anh, Trần Phúc Hòa, và Trần Thanh Phong. 2022. “ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (7). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.476.