Quang, Nguyễn, Phạm Minh Ngọc, Đinh Hữu Việt, Trịnh Kiên Cường, Nguyễn Anh Tú, và Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp. 2022. “HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp Chí Y học Cộng đồng 63 (chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). https://doi.org/10.52163/yhc.v63i7.475.